برنامه ریزی کوتاه مدت

مطالب


برنامه ریزی خوب روزانه چه خصوصیاتی دارد؟

در ابتدا سعی کنید یک شناخت کافی از منابعی که باید مطالعه کنید و آزمونی که قرار است در آن شرکت کنید، نحوه ی برگزاری آزمون، تعداد سوالات و ضریب هر درس داشته باشید. برای نوشتن یک برنامه صحیح درسی باید به نکاتی توجه کنید، از جمله اینکه: شناسایی ...