تعاون

سوالات رفع اشکال


1- آیا می توان پس از فوت خير از منافع کارخانه، مدرسه ساخت؟ چرا؟ 
«خیری مدرسه ای را در روستایی در حوالی تهران ساخته است. هم چنین از منافع کارخانه ای که در تهران دارد هر سال برای دانش آموزان آن مدرسه پوشاک و لوازم تحصیل تهیه می نماید. او اداره امور این مدرسه را به اداره ی اوقاف سپرده است.»
 
مطالعات
هشتم متوسطه
۱۹:۰۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
2- آیا می توان پس از فوت خير از منافع کارخانه، مدرسه ساخت؟ چرا؟ 
«خیری مدرسه ای را در روستایی در حوالی تهران ساخته است. هم چنین از منافع کارخانه ای که در تهران دارد هر سال برای دانش آموزان آن مدرسه پوشاک و لوازم تحصیل تهیه می نماید. او اداره امور این مدرسه را به اداره ی اوقاف سپرده است.»
 
مطالعات
هشتم متوسطه
۱۸:۲۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶