تمرکز حواس

مطالب


روش های تقویت تمرکز حواس

تمرکز حواس در هنگام مطالعه، کلید اصلی و اساسی درک و فهم مطالب است و کلید اساسی تمرکز حواس، استفاده از روش هایی است که باعث تقویت و پرورش مهارت های لازم برای این کار است. بنابراین، بدون تمرکز حواس، ممکن است درک و فهم مطلبی که فقط یک ساعت ...

پسماند توجه و تاثیر آن بر عدم تمرکز

پسماند توجه (Attention Residue) و تاثیر آن بر عدم تمركز مفهوم باقيمانده يا پسمانده توجه تنها يك نظريه بهره وری ديگر نيست بلكه آن را مقالات علمی پشتيبانی می كنند.  مفهوم پسماند توجه بيان می دارد: هنگامی كه شما در حين انجام كار A به سراغ كار B می‌رويد، توجه و حواس ...