ریاضی هشتم فصل 1

سوالات رفع اشکال


1- صورت و مخرج کسری عددهای صحیح منفی هستند. صورت یک واحد از مخرج بیش‌تر است. کدام حکم درست است؟
ریاضی
هشتم متوسطه
۲۱:۱۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
2- اگر باشد، بیش‌ترین مقداری که    می‌تواند باشد چقدر است؟
   
ریاضی
هشتم متوسطه
۲۱:۱۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
3- حاصل عبارت  کدام است؟
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۲:۴۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
4- اعداد  را به ترتیب روی تخته نوشته ایم. دو عدد ابتدایی را انتخاب کرده  می نامیم و به جای دو عدد  ، عبارت  را می نویسیم و این حاصل را با عدد بعدی در نظر گرفته و به جای این ها همان عبارت به دست آمده را می نویسیم. با تکرار این عملیات پس از 99 بار، فقط یک عدد روی تخته می ماند، آن عدد کدام است؟ 
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۳:۵۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
5- حاصل عبارت زیر کدام است؟                                             

ریاضی
هشتم متوسطه
۱۱:۴۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
6- عبارت  برابر است با:  
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۲۲:۴۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
7- چند عدد چهار رقمی وجود دارد که همه ی ارقامش متمایز باشند و بر 2006 بخش پذیر باشد؟
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۵:۵۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
8- مجموع زوایای داخلی یک چندضلعی محدب بدون یکی از آن ها  شده است. اندازه ی زاویه ی کنار گذاشته شده کدام است؟ 
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۸:۰۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
9- اگر داشته باشیم:  و ، حاصل B×A کدام است؟
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۲۲:۰۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
10- حاصل  کدام است؟
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۲۰:۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
11- سلام خسته نباشید میشه لطفا درباره این مثال در تصویر توضیح دهید ????????!!!؟؟؟
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۸:۵۳ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰