ریاضی هفتم فصل دو

سوالات رفع اشکال


1- در دنباله‌ی روبه رو رابطه‌ی زیر برقرار است:                  
عدد سوم برابر است با اختلاف عدد دوم و اول و برای هر عدد این قاعده وجود دارد: عدد قبلی منهای عدد قبل‌تر! در این صورت حاصل جمع هزار و سیصد و نود و پنج عدد اولِ این دنباله، کدام می‌شود؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۷:۴۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵
2-   اختلاف دو عدد صحیح 13 است. اگر به عدد اول 7- را بیفزاییم و از دومین عدد 9 واحد کم کنیم اختلاف چقــدر خواهد شد؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۰۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
3- اگر  باشد، حاصل عبارت  در کدام گزینه آمده است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۰۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
4- حاصل عبارت P کدام است؟       
                                      
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
5- حاصل عبارت مقابل کدام است؟      

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۳۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
6-   اگر عمل  را برای دو عدد صحیح  aوb به صورت  کنیم، حاصل عبارت  (6-)*(5+) کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۱:۴۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
7- اگر هر دقیقه یک واحد صحیح باشد، به کدام مبدأ، ساعت 10 صبح را با عدد 60- نمایش می دهند؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۰:۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
8- اگر   باشد، مقدار  در کدام گزینه آمده است؟      
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
9-   حاصل عبارت  کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۲:۳۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
10- مورچه‌ای روی محور اعداد صحیح و برروی یکی از اعداد قرار گرفته است. در دقیقه‌ی اول یک واحد به راست می‌رود در دقیقه‌ی دوم 2 واحد به چپ می‌رود. در دقیقه‌ی سوم سه واحد به راست می‌رود و... پس از گذشت 1390 دقیقه روی عدد 2011- قرار می‌گیرد. نقطه‌ی شروع حرکت او کدام گزینه بوده است؟ 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۲:۴۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
11- حاصل عبارت روبه‌رو کدام گزینه است؟
                                          
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
12- به جای x چه عددی قرار دهیم تا تساوی زیر درست باشد؟

 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۵۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
13- اگر اعداد کوچک‌تر از 4- و بزرگ‌تر از 9- را با اعداد کوچک‌تر از 5 و بزرگ‌تر از 2- جمع کنیم و حاصل را در مجموعه‌ای قرار دهیم، قرینه کوچک‌ترین عضو مجموعه کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
14- حاصل کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
15- حاصل عبارت زیر چند است؟
A=۴۹۹_۴۹۷+۴۹۵_۴۹۳.......+۳_۱
الف)۲
ب)۲۵۰
ج)۴۹۶
د)۴۹۸
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۰:۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
16-
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۲:۲۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
17- دو تاس داریم که روی وجه‌های هر کدام اعداد 1- ، 2، 3-، 4، 5- و 6 نوشته شده است. هر دو تاس را پرتاب می‌کنیم و عددهای روی آنها را با هم جمع می‌کنیم. کدام گزینه نمی‌تواند حاصل جمع به دست آمده باشد؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۲:۳۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
18- حاصل کسر  برابر است با: 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۸:۴۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
19- با توجه به الگوی عددی ارائه شده‌‌ی زیر، شصتمین عدد کدام است؟
  ......و4و4و4و4و3و3و3و2و2و1
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۸:۵۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
20- حاصل عبارت مقابل کدام است؟

  
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
21- می دانیم که یک چهار ضلعی، دو قطر دارد و یک پنج ضلعی، پنج قطر دارد. با استفاده از جدول نظام دارو با راهبرد الگوسازی ، تعیین کنید یک 10 ضلعی چند قطر دارد؟
           
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
22-

121رو لطفا پاسخ گو باشید 

3پاس

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۴:۳۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴