ریاضی هفتم فصل یک

سوالات رفع اشکال


1- یک باغچه مستطیل شکل به طول10و عرض5 متر است. اگر به فاصله یک متر از ضلع های باغچه دورتادور آن را نرده بکشیم چند متر نرده احتیاج داریم؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۱:۴۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
2- کدام عدد را می‌توان در جاهای خالی تساوی مقابل قرار داد؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۵:۴۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
3-
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
4- ده خط که فقط دوتای آنها موازی هستند یکدیگر را در چند نقطه قطع می‌کنند؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۲:۲۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
5- 30% عددی برابر است با   عدد 240،  آن عدد کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۵:۰۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
6- دو خط موازی را در نظر بگیرید که روی هر خط 7 نقطه وجود دارد. با تمام این نقاط چند، مثلث می توان ساخت؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۲:۲۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
7- کشاورزی زمین خودرا به نسبت های زیر بذر پاشی کرده است:5\17:ذرت جو:5\35 گندم:\45 اگر مساحت زمین او 15هکتار باشد مساحت زیر کشت هربذر را حساب کنید.
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۴۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
8- حاصل عبارت روبه رو کدام است؟

 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۸:۲۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
9-

در یک مزرعه 18گاو و مرغ است.. تعداد پاهای انها 46است.. چند مرغ و گاو وجود دارد؟؟؟؟؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۴:۵۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
10- در شکل زیر، چند مثلث دیده می‌شود؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۵:۵۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
11- در یک کلاس 100 نفره، 40% پسران نمره‌ی A گرفتند و 50% دختران نمره A کسب کردند. تعداد پسرانی که A گرفتند 4 تا بیشتر از تعداد دخترانی بود که A گرفتند. تعداد پسرها در‌این کلاس چند نفر است؟ 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۲:۴۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
12- حاصل ضرب 3 عدد طبیعی یک رقمی‌72 و مجموع آن‌ها 14 می‌باشد. با توجه به گزینه ها بزرگ‌ترین عدد کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۷:۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
13- در الگوی عددی زیر، مجموع کل اعداد تا سطر 1394 اُم کدام است؟

 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۲۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
14- میانگین سن پدر و مادر راحله 39 است. پدر راحله 4 سال از مادر او بزرگ‌تر است. میانگین سن راحله و سن پدرش 23 است. راحله چند سال دارد؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۳:۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸
15- طول زمین فوتبال 60 متر و عرض آن 25 متر است. می‌خواهیم با فاصله‌ی 2 متر از هر طرف زمین، سکوی تماشاگران را بنا کنیم. به‌این ترتیب مساحت مستطیل جدید چند مترمربع از مساحت زمین فوتبال بیشتر خواهد بود؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶
16- بزرگ‌ترین عدد سه رقمی ‌با ارقام غیرتکراری که بر 6 بخش‌پذیر است، چندتا از بزرگ‌ترین عدد سه رقمی‌کوچک‌تر است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶
17- با توجه به الگوی داده شده، اختلاف اولین و سومین جای خالی کدام گزینه است؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶
18- کدام عدد را می‌توان در جاهای خالی تساوی مقابل قرار داد؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۸:۳۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳