سازو کار دستگاه تنفس در انسان

سوالات رفع اشکال


1- چند مورد، عبارت مقابل را به طور صحیحی تکمیل نمی کند؟ «در بدن انسان، امکان ندارد که ............»
الف: نایژک های انتهایی در سطحی بالاتر از نایژه ی اصلی قرار بگیرند.
ب: گذرگاه ماهیچه ای ناحیه ی گردن، با دستگاه تنفس و گوارش مرتبط باشد.
ج: مجرای انتقال دهنده ی هوای دمی به درون قفسه ی سینه جلوتر از مجرای گوارشی باشد.
د: تحت تأثیر موقعیت اجزای دستگاه گردش خون، تفاوتی در ساختار شش چپ و راست مشاهده شود.
زیست شناسی
دهم متوسطه
۱۰:۳۷ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱