شمارنده ها واعداد اول

سوالات رفع اشکال


1- عدد 560 چند شمارنده اول متمایز دارد؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۱:۲۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
2-  عددی طبیعی است، حاصل عبارت زیر همواره کدام است؟                                                 

ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۱۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
3- چند عدد سه رقمی به شکل وجود دارد که بر 11 بخش‌پذیر باشد ؟ 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۳:۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹