شیمی استاد صادقی

درسنامه ها


درس : علوم
پایه : هشتم متوسطه
کد : 458