علوم فصل 2

سوالات رفع اشکال


1- کاتالیزگرها کدام مورد زیر را سبب نمی شوند؟
علوم
هشتم متوسطه
۰۹:۱۹ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
2- هر یکصد گرم یک نیوتن است، پس هر یک کیلوگرم چند نیوتن است؟
علوم
هفتم متوسطه
۲۱:۵۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
3- وزن یک جسم 611 گرمی در سطح زمین چه قدر است؟
علوم
هفتم متوسطه
۱۵:۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱