علوم فصل3

سوالات رفع اشکال


1- کدام یک میتواند مخلوطیاز نیدروژن و اکسیژن  باشد؟

علوم
هفتم متوسطه
۱۵:۲۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴