علوم نهم فصل5

سوالات رفع اشکال


1- علت کدام پدیده وجود قانون لختی است؟
 
علوم
نهم متوسطه
۱۸:۰۵ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
2- کدام کمیت در شرایط مختلف تغییر نمی کند؟
 
علوم
نهم متوسطه
۱۱:۴۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲