علوم هشتم فصل سه

سوالات رفع اشکال


1- کدام یک از اتم های زیر رادیواکتیو است؟
 
علوم
هشتم متوسطه
۱۲:۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰
2- نیمه عمر ماده ی رادیواکتیوی 2 سال می باشد. در طی 10 سال چه کسری از ماده ی رادیواکتیو اولیه تلاشی می یابد؟
 
علوم
هشتم متوسطه
۲۳:۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
3- شکل زیر مراحل شکافت را نشان می دهد. ذرات و در این شکل به ترتیب عبارت اند از:


علوم
هشتم متوسطه
۲۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
4- جدول زیر بخشی از عناصر جدول تناوبی عنصرها را نشان می دهد:

با توجه به نمودار زیر، اگر ابتدا یک الكترون و سپس یک پروتون به اتم  اضافه شود، a و b به ترتیب از راست به چپ کدام است؟


علوم
هشتم متوسطه
۲۱:۵۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
5- تفاوت تعداد نوترون ها و الکترون های کدام است؟

علوم
هشتم متوسطه
۲۱:۵۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
6- عدد اتمی یون یک واحد بیشتر از تعداد الکترون های یون است. اگر تعداد نوترون های یون برابر با تعداد الکترون های یون باشد، نسبت عدد جرمی به کدام است؟ (یون های و ایزوتوپ نیستند.)

علوم
هشتم متوسطه
۱۴:۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱