علوم هفتم فصل دو

سوالات رفع اشکال


1- اگر در جرم های برابر، چگالی عنصر نسبت به چگالی عنصر برابر با  باشد، نسبت حجم عنصر به حجم عنصر چند است؟ (حجم)
 
علوم
هفتم متوسطه
۲۰:۲۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
2- جسم و را بر روی دو کفه ترازو قرار می دهیم. با توجه به شکل، به طور قطعی می توان گفت:


علوم
هفتم متوسطه
۲۰:۲۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
3- یک استوانه شیشه ای به مساحت قاعده ۲ سانتی مترمربع و ارتفاع ۲۰ سانتی متر داریم. برای این که این استوانه را مدرج کنیم، کل ارتفاع آن را به ۱۰۰ قسمت مساوی تقسیم کرده ایم. کدام یک از حجم های زیر، نمی تواند با استفاده از این استوانه مدرج اندازه گیری شده باشد؟ 
علوم
هفتم متوسطه
۱۷:۴۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
4- با توجه به شکل مقابل، حجم مکعب چند لیتر است؟ 

 
علوم
هفتم متوسطه
۱۹:۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
5- میشه پیدا کردن چگالی رو توضیح بدید؟
علوم
هفتم متوسطه
۲۳:۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
6- چرا چگالی اجسام با نصف شدن تغییری نمی کند ؟
علوم
هفتم متوسطه
۱۸:۵۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۳
7- خط کشی در اختیار داریم که بین اعداد ۱ تا ۲ میلی متر آن به ۵  قسمت مساوی تقسیم شده است. با این خط کش کدام مورد زیر را می توان اندازه گرفت؟ (این خط کش حداکثر تا ۵ میلی متر را اندازه می گیرد و بقیه قسمت ها نیز به همین روش درجه بندی شده اند.)
علوم
هفتم متوسطه
۲۳:۰۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶
8- دو مکعب فلزی توپُر، هم جنس و همگن در اختیار دارید. اگر هر ضلع مکعب سه برابر هر ضلع مکعب باشد، حجم و چگالی مکعب به ترتیب از راست چند برابر حجم و چگالی مکعب است؟ 

علوم
هفتم متوسطه
۲۱:۲۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
9- قطعه ای با ابعاد نامعین را در یک استوانه مدرج با گنجایش ۱۰۰ سی سی می اندازیم. سطح آب از ۷۵ سی سی به ۱۰۰ سی سی می رسد و ۵ سی سی آب نیز، از استوانه مدرج بیرون می ریزد. حجم قطعه چند سی سی است؟
 
علوم
هفتم متوسطه
۲۱:۵۴ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹