علوم هفتم نیرو

سوالات رفع اشکال


1- جعبه ی شکل زیر بر روی سطح شیب دار ساکن است، سطح شیب دار نیز ساکن است. جهت نیروی گرانش وارد بر جعبه و اصطکاک وارد بر سطح رویی شیب دار به ترتیب کدام است؟

علوم
نهم متوسطه
۱۵:۵۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸