فارسی نهم هم زیستی با مام میهن

سوالات رفع اشکال


1- دو بیت زیر، چند فعل اسنادی دارد؟ 
«چو ایران نباشد تن من مباد /  بدین بوم و بَر زنده یک تن مباد
همه سربه سر، تن به کُشتن دهیم /  از آن بِهْ که کشور به دشمن دهيم»
فارسی
نهم متوسطه
۰۹:۰۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸