فارسی هفتم درس 2

سوالات رفع اشکال


1- شخص فعل در کدام گزینه با بقیّه فرق دارد؟
فارسی
هفتم متوسطه
۲۰:۳۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
2- عبارت زیر چند جمله است؟
«غرقه ی شکوه و اعجاز زیبایی خلقت بودم که ناگهان نوازش لطیف و خنکی را در لای انگشتان خود احساس کردم؛ آب، جوشش چشمه ها!»
فارسی
هفتم متوسطه
۱۶:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹