قضیه کار و انرژی

سوالات رفع اشکال


1- مطابق شکل زیر، بسته ای روی سطح شیب داری با تندی ثابت به طرف پایین سطح می لغزد. کدام یک از عبارت های زیر در رابطه با حرکت این بسته صحیح است؟
 

فیزیک
دهم متوسطه
۲۲:۵۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳