مجموع جملات دنباله های حسابی و هندسی

سوالات رفع اشکال


1- تعدادی توپ روی یک خط مستقیم و به فاصله ی ۲ متر از هم قرار دارند. فاصله ی توپ اول تا سبد ۲ متر است (شکل زیر). دونده ای باید از کنار سبد شروع کرده. هر توپ را برداشته به سبد بیندازد و مجدداً به طرف توپ بعدی بدود و آن را تا سبد حمل کند و به داخل آن بیندازد. اگر این دونده در مجموع ۴۸۰ متر دویده باشد، او چند توپ در سبد انداخته است؟


حسابان
یازدهم متوسطه
۲۲:۴۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
2- در یک دنباله ی حسابی غیرثابت  است. مقدار  کدام است؟ ( جمله ی عمومی و  مجموع n جمله ی اول دنباله است.)

حسابان
یازدهم متوسطه
۱۹:۵۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
3- در یک دنباله هندسی با قدرنسبت، مجموع شش جمله اول چند برابر مجموع سه جمله اول است؟
 
حسابان
یازدهم متوسطه
۱۹:۵۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
4- در یک دنباله ی هندسی حاصل ضرب جملات هشتم و بیستم برابر 108 است. اگر جمله ی سیزدهم 9 باشد، جمله ی یازدهم کدام است؟
 
ریاضی
دهم متوسطه
۱۷:۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶
5- در یک تصاعد هندسی، مجموع جملات اول و سوم برابر 1 و مجموع چهار جمله ی اول آن 3 است، مجموع 6 جمله ی اول کدام است؟
 
ریاضی
دهم متوسطه
۱۹:۳۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶