مطالعات هشتم درس 3

سوالات رفع اشکال


1- ریاست چند قوه توسط مردم انتخاب می شود؟ 
مطالعات
هشتم متوسطه
۱۸:۲۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲