معلم ریاضی

مطالب


معلم ریاضی خوب

تکنولوژی وارد زندگی ما شده و نسل‌ها با شتابی غیرقابل باور در حال رشد هستند. حتی یکی دو سال اختلاف سنی می‌تواند تفاوتی عمیق را در شیوه‌های یادگیری به همراه داشته باشد. ممکن است روش‌هایی که در پنج سال پیش مؤثر بوده اکنون ناکارآمد و یا حتی مضر باشند. من ...