معما و بازی

درسنامه ها


درسنامه مجموعه 50 کلیپ معمای منطقی

نام درس : بازی و معماهای منطقی
پایه تحصیلی : چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی
رشته تحصیلی : تمامی رشته ها
تاریخ انتشار : ۱۹:۵۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱

درسنامه

نام درس :
پایه تحصیلی :
رشته تحصیلی : ---
تاریخ انتشار : ۲۱:۲۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

درسنامه

نام درس :
پایه تحصیلی :
رشته تحصیلی : ---
تاریخ انتشار : ۲۱:۲۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

درسنامه

نام درس :
پایه تحصیلی :
رشته تحصیلی : ---
تاریخ انتشار : ۲۱:۲۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

درسنامه

نام درس :
پایه تحصیلی :
رشته تحصیلی : ---
تاریخ انتشار : ۲۱:۲۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

درسنامه

نام درس :
پایه تحصیلی :
رشته تحصیلی : ---
تاریخ انتشار : ۲۱:۲۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

درسنامه

نام درس :
پایه تحصیلی :
رشته تحصیلی : ---
تاریخ انتشار : ۲۱:۲۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

درسنامه

نام درس :
پایه تحصیلی :
رشته تحصیلی : ---
تاریخ انتشار : ۲۱:۲۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

درسنامه

نام درس :
پایه تحصیلی :
رشته تحصیلی : ---
تاریخ انتشار : ۲۱:۲۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

درسنامه

نام درس :
پایه تحصیلی :
رشته تحصیلی : ---
تاریخ انتشار : ۲۱:۲۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

درسنامه

نام درس :
پایه تحصیلی :
رشته تحصیلی : ---
تاریخ انتشار : ۲۱:۲۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

درسنامه

نام درس :
پایه تحصیلی :
رشته تحصیلی : ---
تاریخ انتشار : ۲۱:۲۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

درسنامه

نام درس :
پایه تحصیلی :
رشته تحصیلی : ---
تاریخ انتشار : ۲۱:۲۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

درسنامه

نام درس :
پایه تحصیلی :
رشته تحصیلی : ---
تاریخ انتشار : ۲۱:۲۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

درسنامه

نام درس :
پایه تحصیلی :
رشته تحصیلی : ---
تاریخ انتشار : ۲۱:۲۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

درسنامه

نام درس :
پایه تحصیلی :
رشته تحصیلی : ---
تاریخ انتشار : ۲۱:۲۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

درسنامه

نام درس :
پایه تحصیلی :
رشته تحصیلی : ---
تاریخ انتشار : ۲۱:۲۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

درسنامه 101 کلیپ نامدار ( بخش بازی های منطقی)

نام درس : المپیاد ریاضی دانش آموزی
پایه تحصیلی : نهم متوسطه، دهم متوسطه، یازدهم متوسطه
رشته تحصیلی : تجربی، ریاضی
تاریخ انتشار : ۲۰:۰۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

درسنامه بازی و معماهای منطقی (سطح LMTPG 1)

نام درس : بازی و معماهای منطقی
پایه تحصیلی : اول ابتدایی
رشته تحصیلی : تمامی رشته ها
تاریخ انتشار : ۲۰:۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴

درسنامه بازی و معماهای منطقی (سطح LMTPG 2)

نام درس : بازی و معماهای منطقی
پایه تحصیلی : دوم ابتدایی
رشته تحصیلی : تمامی رشته ها
تاریخ انتشار : ۲۰:۰۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴

درسنامه بازی و معماهای منطقی (سطح LMTPG 3)

نام درس : بازی و معماهای منطقی
پایه تحصیلی : سوم ابتدایی
رشته تحصیلی : تمامی رشته ها
تاریخ انتشار : ۲۰:۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴

درسنامه بازی و معماهای منطقی (سطح LMTPG 4)

نام درس : بازی و معماهای منطقی
پایه تحصیلی : چهارم ابتدایی
رشته تحصیلی : تمامی رشته ها
تاریخ انتشار : ۲۰:۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴

درسنامه بازی و معماهای منطقی (سطح LMTPG 5)

نام درس : بازی و معماهای منطقی
پایه تحصیلی : پنجم ابتدایی
رشته تحصیلی : تمامی رشته ها
تاریخ انتشار : ۲۰:۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴

درسنامه بازی و معماهای منطقی (سطح LMTPG 6)

نام درس : بازی و معماهای منطقی
پایه تحصیلی : ششم ابتدایی
رشته تحصیلی : تمامی رشته ها
تاریخ انتشار : ۲۰:۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴