نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار و سیم حامل

سوالات رفع اشکال


1- در شکل روبه رو، الکترونی با سرعت  در مسیری عمود بر میدان مغناطیسی در حرکت است. نیروی الکترومغناطیسی وارد بر الکترون در یک لحظه نشان داده شده است. از آن لحظه، قسمتی از مسیر حرکت الکترون در میدان کدام است؟ 

 
فیزیک
یازدهم متوسطه
۲۱:۲۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
2- سیم راست طویلی که از آن جریان  می گذرد، در یک میدان مغناطیسی یکنواخت به شدت 200 گاؤس قرار دارد. اگر راستای سیم با خطوط میدان زاویه ی 30 درجه بسازد، نیرویی که از طرف میدان بر هر سانتی متر از سیم وارد می شود چند نیوتون است؟  
 
فیزیک
یازدهم متوسطه
۱۶:۰۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶