همنشین

سوالات رفع اشکال


1- در بیت «وگر کم ترم من از ایشان به نعمت /  از آنان فزونم به شیرین زبانی»، چند صفت سنجشی دیده می شود؟
فارسی
نهم متوسطه
۱۴:۴۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸