هوش و استعداد تحلیلی

سوالات رفع اشکال


1- در هر یک از اشکال زیر، به جای علامت سؤال، کدام عدد را باید قرار داد؟


هوش و استعداد تحلیلی
هفتم متوسطه
۲۱:۴۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
2- کدام یک از گزینه ها، دوران یافته ی شکل زیر است؟

 
هوش و استعداد تحلیلی
هفتم متوسطه , هشتم متوسطه , نهم متوسطه
۱۸:۳۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
3- در هر یک از الگوهای تصویری زیر، به جای علامت سؤال، کدام شکل قرار می گیرد؟


هوش و استعداد تحلیلی
هفتم متوسطه
۱۲:۰۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸
4- در شکل زیر، اگر سه چوب کبریت را برداریم. 3 مثلث باقی می‌ماند و چوب کبریتی اضافه نمی‌ماند. حاصل جمع شماره‌های ‌این سه چوب کبریت کدام است؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶
5- مجموع دو عدد، عددی زوج و حاصل‌ضرب آنها عددی فرد است. در نتیجه خارج قسمت این دو عدد
 
هوش و استعداد تحلیلی
هفتم متوسطه , هشتم متوسطه , نهم متوسطه
۱۰:۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
6- محل قرار گرفتن عقربه ساعت در شکلی که با علامت سؤال مشخص شده کدام است؟

 
هوش و استعداد تحلیلی
نهم متوسطه
۲۱:۵۴ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰