ویژگی های فیزیکی مواد

سوالات رفع اشکال


1- در ظرف روبه رو اگر یک لیتر آب به سر ظرف اضافه کنیم، فشار وارد بر کف ظرف  زیاد می شود، نسبت  چقدر است؟ ( و آب اولیه موجود در ظرف می باشد.)


فیزیک
دهم متوسطه
۱۲:۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴
2- با آجرهای ستونی به سطح مقطع و به ارتفاع می سازیم. اگر جرم هر آجر باشد، تخمین مرتبه ی بزرگی جرم ستون ساخته شده چند تن می باشد؟

فیزیک
دهم متوسطه
۱۰:۴۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷