ویژگی های یاخته گیاهی

سوالات رفع اشکال


1- چند مورد، عبارت زیر را به طور صحیحی تکمیل نمی کند؟
«اگر به هر علتی .................. شود، ممکن است وضعیتی مشابه شکل روبه رو در یاخته های گیاهی ایجاد شود.»
الف: غلظت مواد حل شونده در محیط اطراف سلول بسیار زیاد
ب: حجم آب در محیط اطراف سلول گیاهی بسیار کم
ج: فشار اسمزی درون سلول بسیار زیاد
د: پتانسیل آب درون سلول، بسیار کم


زیست شناسی
دهم متوسطه
۰۰:۵۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲