پلیمرشدن وانواع آن

سوالات رفع اشکال


1- با توجه به داده های جدول مقابل، برای تولید  مولی پلی اتن که هر مولکول آن از صدهزار واحد تکرارشونده تشکیل شده است، ............... کیلوژول انرژی .................. می شود.
 

شیمی
یازدهم متوسطه
۱۰:۴۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱