پیام های آسمانی نهم

سوالات رفع اشکال


1- در بیت زیر به کدام یک از راه های خداشناسی اشاره شده است و چند صفت از صفات خداوند که از خوبی سرچشمه می گیرند را می توان در آن یافت؟    «ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی / نروم جز به همان ره که توام راهنمایی» 
پیام های آسمانی
نهم متوسطه
۱۸:۳۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
2-
پیام های آسمانی
هشتم متوسطه
۱۶:۴۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
3- کدام آیه وضعیت مقابل کسانی را تشریح می کند که همیشه نگران از دست دادن داشته هایشان هستند و حسرت چیزی را می خورند که ندارند»؟ 
 
پیام های آسمانی
نهم متوسطه
۱۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
4- عبارت شريفة ی « الحمد لله» بیانگر کدام دسته از صفات الهی است و نمونه ی درست این صفات کدام است؟ 
پیام های آسمانی
نهم متوسطه
۲۰:۴۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
5- در کدام آیه به صفتی از خداوند اشاره شده است که از نقص و محدودیت سرچشمه می گیرد؟ 
پیام های آسمانی
نهم متوسطه
۲۳:۰۴ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
6- کدام امام بعد از سن جوانی به شهادت رسید؟ 
پیام های آسمانی
نهم متوسطه
۱۱:۴۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
7- کدام آیه وضعیت مقابل کسانی را تشریح می کند که همیشه نگران از دست دادن داشته هایشان هستند و حسرت چیزی را می خورند که ندارند»؟ 
 
پیام های آسمانی
نهم متوسطه
۱۵:۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
8- پیام آیه شریفه ی « أَلاَ بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» به کدام یک از گزینه های زیر نزدیک تر است؟ 
 
پیام های آسمانی
نهم متوسطه
۱۰:۴۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲