تعیین علامت


1- اگر، و مثبت و مجموعه جواب نامعادله ی برابر باشد، کدام است؟
 
ریاضی
دهم متوسطه , یازدهم متوسطه
۰۱:۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴