خطوط عمودبرمیدان


1- سیم راست طویلی که از آن جریان  می گذرد، در یک میدان مغناطیسی یکنواخت به شدت 200 گاؤس قرار دارد. اگر راستای سیم با خطوط میدان زاویه ی 30 درجه بسازد، نیرویی که از طرف میدان بر هر سانتی متر از سیم وارد می شود چند نیوتون است؟  
 
فیزیک
یازدهم متوسطه
۱۶:۰۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶