آزمون های آنلاین هشتم متوسطه

پایه
درس
نوع

هوش نمایشگاه

کد: 980800
هفتم متوسطه, هشتم متوسطه, نهم متوسطه, دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه

هوش و استعداد تحلیلی

نوع آزمون
جامع

فصل 14 آزمون 4

کد: 100403
هشتم متوسطه

علوم

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 14 آزمون 3

کد: 100402
هشتم متوسطه

علوم

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 14 آزمون 2

کد: 100401
هشتم متوسطه

علوم

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 14 آزمون 1

کد: 100400
هشتم متوسطه

علوم

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 13 آزمون 4

کد: 100399
هشتم متوسطه

علوم

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 13 آزمون 3

کد: 100398
هشتم متوسطه

علوم

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 13 آزمون 2

کد: 100397
هشتم متوسطه

علوم

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 13 آزمون 1

کد: 100396
هشتم متوسطه

علوم

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 12 آزمون 4

کد: 100395
هشتم متوسطه

علوم

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 12 آزمون 3

کد: 100394
هشتم متوسطه

علوم

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 12 آزمون 2

کد: 100393
هشتم متوسطه

علوم

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 12 آزمون 1

کد: 100392
هشتم متوسطه

علوم

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 11 آزمون 4

کد: 100391
هشتم متوسطه

علوم

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 11 آزمون 3

کد: 100390
هشتم متوسطه

علوم

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 11 آزمون 2

کد: 100389
هشتم متوسطه

علوم

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 11 آزمون 1

کد: 100388
هشتم متوسطه

علوم

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 10 آزمون 4

کد: 100387
هشتم متوسطه

علوم

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 10 آزمون 3

کد: 100386
هشتم متوسطه

علوم

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 10 آزمون 2

کد: 100385
هشتم متوسطه

علوم

نوع آزمون
طبقه بندی شده