آزمون های آنلاین دهم متوسطه

پایه
درس
نوع

Vocab10

کد: 19021111199
دهم متوسطه, دوازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

عربی دهم تجربی

کد: 19021111184
دهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
موضوعی

ادبیات (طوطی و بقال)

کد: 19021111175
دهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
موضوعی

ادبیات دهم گرد آفرید

کد: 19021111174
دهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
موضوعی

English

کد: 19021111167
دهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون 14

کد: 2147483798
دهم متوسطه

علوم و فنون ادبی (انسانی)

نوع آزمون
جامع

آزمون 13

کد: 2147483735
دهم متوسطه

علوم و فنون ادبی (انسانی)

نوع آزمون
جامع

مستمر8 فصل2 (درس 3 و 4)

کد: 1902100920
دهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

مستمر 4(فصل 2 - درس 1 و 2)

کد: 1902100822
دهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 1 عربی 10 دروس 5و 6و7

کد: 661056701
دهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون 20 هندسه 1

کد: 97070003
دهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
جامع

آزمون19 هندسه 1

کد: 97070002
دهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
جامع

آزمون 18 هندسه 1

کد: 97070001
دهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
جامع

تمرینی 1، درس 1

کد: 97061151
دهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 2،دروس 1 و 2

کد: 97061102
دهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون17 هندسه 1

کد: 97061072
دهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
جامع

آزمون 19

کد: 97061068
دهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
جامع

آزمون16 هندسه 1

کد: 97061067
دهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
جامع

آزمون15 هندسه 1

کد: 97061066
دهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
جامع

آزمون14 هندسه 1

کد: 97061065
دهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
جامع