آزمون های آنلاین دهم متوسطه

پایه
درس
نوع

ریاضی دهم فصل های اول تا سوم

کد: 2147483947
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

ریاضی دهم فصل اول تا سوم

کد: 2147483892
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

ریاضی دهم فصل 1 تا 4

کد: 2147483847
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

ریاضی دهم فصل های اول تا سوم

کد: 2147483846
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون 14

کد: 2147483798
دهم متوسطه

علوم و فنون ادبی (انسانی)

نوع آزمون
جامع

آزمون 13

کد: 2147483735
دهم متوسطه

علوم و فنون ادبی (انسانی)

نوع آزمون
جامع

مستمر8 فصل2 (درس 3 و 4)

کد: 1902100920
دهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

مستمر 4(فصل 2 - درس 1 و 2)

کد: 1902100822
دهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 1 عربی 10 دروس 5و 6و7

کد: 661056701
دهم متوسطه

عربی (عمومی)

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون 20

کد: 97070031
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
جامع

آزمون 19

کد: 97070030
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
جامع

آزمون 20 هندسه 1

کد: 97070003
دهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
جامع

آزمون19 هندسه 1

کد: 97070002
دهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
جامع

آزمون 18 هندسه 1

کد: 97070001
دهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
جامع

تمرینی 1، درس 1

کد: 97061151
دهم متوسطه

عربی (عمومی)

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون شماره 20 دهم انسانی

کد: 97061103
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
جامع

تمرینی 2،دروس 1 و 2

کد: 97061102
دهم متوسطه

عربی (عمومی)

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون شماره 19 دهم انسانی

کد: 97061101
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
جامع

آزمون شماره 18 دهم انساتی

کد: 97061100
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
جامع

آزمون شماره 17 دهم انسانی

کد: 97061099
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
جامع