آزمون های آنلاین دهم متوسطه

پایه
درس
نوع

English

کد: 19021111167
دهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

شیمی 1

کد: 19021111159
دهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

مفهوم تابع و تابع قدرمطلق

کد: 19021111148
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
سفارشی داوطلب

زیست شناسی

کد: 19021111137
دهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
موضوعی

ریاضی 1

کد: 19021111125
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

chem

کد: 19021111118
دهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
موضوعی

شیمی فصل یک

کد: 19021111104
دهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

توان

کد: 19021111096
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
جامع

ریاضی دهم

کد: 19021111093
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل اول

کد: 19021111090
دهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
سفارشی داوطلب

EGFG

کد: 19021111081
دهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
جامع

شماره 1

کد: 19021111078
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

دنباله هندسی

کد: 19021111056
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
سفارشی داوطلب

فصل اول (درس 3)

کد: 19021111047
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
سفارشی داوطلب

فصل 1 درس 1 و 2

کد: 19021111046
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
سفارشی داوطلب

ریاضی دهم فصل های اول تا سوم

کد: 2147483947
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

ریاضی دهم فصل اول تا سوم

کد: 2147483892
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

ریاضی دهم فصل 1 تا 4

کد: 2147483847
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

ریاضی دهم فصل های اول تا سوم

کد: 2147483846
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون 14

کد: 2147483798
دهم متوسطه

علوم و فنون ادبی (انسانی)

نوع آزمون
جامع