آزمون های آنلاین یازدهم متوسطه

پایه
درس
نوع

معادلع درجه 2 و تابع درجه 2

کد: 19021111029
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
سفارشی داوطلب

تمرینی2درس سوم فصل دوم

کد: 3311020302
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی1 درس سوم فصل دوم

کد: 3311020301
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی2 درس دوم فصل دوم

کد: 3311020202
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی1 درس دوم فصل دوم

کد: 3311020201
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی2 درس اول فصل دوم

کد: 3311020102
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی1 درس اول فصل دوم

کد: 3311020101
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 2 درس سوم فصل اول

کد: 3311010302
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 1 درس سوم فصل اول

کد: 3311010301
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی2 درس دوم فصل اول

کد: 3311010202
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 1 درس دوم فصل اول

کد: 3311010201
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی2 درس اول فصل اول

کد: 3311010102
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی1درس اول فصل اول

کد: 3311010101
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

مستمر 4 (فصل 1، درس 4 و5)

کد: 3302110822
یازدهم متوسطه

حسابان

نوع آزمون
طبقه بندی شده

مستمر 4 فصل 2

کد: 2201110822
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون 14

کد: 2147483738
یازدهم متوسطه

علوم و فنون ادبی (انسانی)

نوع آزمون
جامع

زیست یازدهم فصل 5 گفتار 1

کد: 221105011
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام سوم هندسه2 سوم

کد: 97082503
یازدهم متوسطه, سوم دبیرستان

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون 17

کد: 97070041
یازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
جامع

آزمون 16

کد: 97070040
یازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
جامع