آزمون های آنلاین یازدهم متوسطه

پایه
درس
نوع

اغازگری تنها

کد: 19021111208
یازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

در امواج سند

کد: 19021111207
یازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع 1

کد: 19021111193
یازدهم متوسطه

دین و زندگی

نوع آزمون
جامع

عربی یازدهم تجربی

کد: 19021111186
یازدهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
موضوعی

11grade

کد: 19021111170
یازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

مستمر 4 (فصل 1، درس 4 و5)

کد: 3302110822
یازدهم متوسطه

حسابان

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون 14

کد: 2147483738
یازدهم متوسطه

علوم و فنون ادبی (انسانی)

نوع آزمون
جامع

گام سوم هندسه2 سوم

کد: 97082503
یازدهم متوسطه, سوم دبیرستان

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون 18

کد: 97070017
یازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

آزمون 19

کد: 97070015
یازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

آزمون 20

کد: 97070014
یازدهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
جامع

آزمون 19

کد: 97070013
یازدهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
جامع

آزمون 18

کد: 97070012
یازدهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
جامع

آزمون 17

کد: 97070011
یازدهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
جامع

آزمون 16

کد: 97070009
یازدهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
جامع

آزمون 15

کد: 97070008
یازدهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
جامع

آزمون 14

کد: 97061088
یازدهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
جامع

آزمون شماره 20 هندسه 2

کد: 97061071
یازدهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
جامع

آزمون شماره19 هندسه 2

کد: 97061070
یازدهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
جامع

آزمون شماره18 هندسه 2

کد: 97061069
یازدهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
جامع