آزمون های آنلاین یازدهم متوسطه

پایه
درس
نوع

مفهوم تابع و تابع قدرمطلق

کد: 19021111148
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
سفارشی داوطلب

فصل اول زیست یازدهم

کد: 19021111126
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
موضوعی

فصل اول زیست 11

کد: 19021111122
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
موضوعی

فصل اول زیست۲

کد: 19021111117
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

مهدی

کد: 19021111109
یازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
جامع

ریاضی یازدهم

کد: 19021111095
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

تابستان 98

کد: 19021111080
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
موضوعی

معادلات گنگ و گویا

کد: 19021111053
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
سفارشی داوطلب

معادله درجه 2 و تابع درجه 2

کد: 19021111029
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
سفارشی داوطلب

تمرینی2درس سوم فصل دوم

کد: 3311020302
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی1 درس سوم فصل دوم

کد: 3311020301
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی2 درس دوم فصل دوم

کد: 3311020202
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی1 درس دوم فصل دوم

کد: 3311020201
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی2 درس اول فصل دوم

کد: 3311020102
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی1 درس اول فصل دوم

کد: 3311020101
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 2 درس سوم فصل اول

کد: 3311010302
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 1 درس سوم فصل اول

کد: 3311010301
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی2 درس دوم فصل اول

کد: 3311010202
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 1 درس دوم فصل اول

کد: 3311010201
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی2 درس اول فصل اول

کد: 3311010102
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده