آزمون های آنلاین دوازدهم متوسطه

پایه
درس
نوع

ریاضی دوازدهم ۱

کد: 19021111179
دوازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

ادبیات (دماوندیه)

کد: 19021111176
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
موضوعی

12

کد: 19021111173
دوازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

عربی دوازدهم درس دوم

کد: 19021111169
دوازدهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
سفارشی داوطلب

121

کد: 19021111164
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

حرکت شناسی

کد: 19021111157
دوازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
موضوعی

گفتار یک فصل دوم پایه دوازدهم

کد: 19021111152
دوازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
موضوعی

جامع فصل اول زیست دوازدهم

کد: 19021111146
دوازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
جامع

فصل اول

کد: 19021111145
دوازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

Gh

کد: 19021111127
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گفتار یک زیست دوازدهم

کد: 19021111124
دوازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
موضوعی

فصل اول دوازدهم

کد: 19021111123
دوازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

25

کد: 19021111114
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
موضوعی

ادبیات12

کد: 19021111113
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
موضوعی

آزمون زیست شناسی

کد: 19021111112
دوازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
سفارشی داوطلب

فیزیک1

کد: 19021111084
دوازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
موضوعی

ادبیات فارسی

کد: 19021110846
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

هندسه فصل 2

کد: 99130001
دوازدهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

هندسه فصل 1

کد: 99130000
دوازدهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

هندسه (فصل اول)

کد: 99120000
دوازدهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده