آزمون های آنلاین دوازدهم متوسطه

پایه
درس
نوع

ادبیات فارسی

کد: 19021110846
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

شبیه ساز کد 11120201

کد: 1112020101
دوازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

هندسه فصل 2

کد: 99130001
دوازدهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

هندسه فصل 1

کد: 99130000
دوازدهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

هندسه (فصل اول)

کد: 99120000
دوازدهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

25 سوال از درس 1 تا 9 ادبیات 12 ام

کد: 88121009
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس هفتم در حقیقت عشق

کد: 88120701
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس ششم نی نامه

کد: 88120601
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس پنجم دماوندیه

کد: 88120501
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس سوم ادبیات فارسی

کد: 88120301
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی یک درس دو

کد: 88120201
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی یک، درس یک

کد: 88120101
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

دین و زندگی دوازدهم درس 7و8

کد: 77130002
دوازدهم متوسطه

دین و زندگی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

دین و زندگی دوازدهم درس 5و6

کد: 77130001
دوازدهم متوسطه

دین و زندگی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

دینی دوازدهم درس 3و4

کد: 77130000
دوازدهم متوسطه

دین و زندگی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 1 دین و زندگی 12 درس 10

کد: 77121001
دوازدهم متوسطه

دین و زندگی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 2 دین و زندگی 12 درس 9

کد: 77120902
دوازدهم متوسطه

دین و زندگی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 1 دین و زندگی 12 درس 9

کد: 77120901
دوازدهم متوسطه

دین و زندگی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 2 دین و زندگی 12 درس 8

کد: 77120802
دوازدهم متوسطه

دین و زندگی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 1 دین و زندگی 12 درس 8

کد: 77120801
دوازدهم متوسطه

دین و زندگی

نوع آزمون
طبقه بندی شده