آزمون های آنلاین دوم دبیرستان

پایه
درس
نوع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111411
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

هندسه

نوع آزمون
جامع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111410
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

فیزیک

نوع آزمون
جامع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111409
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

فیزیک

نوع آزمون
جامع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111408
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

عربی (عمومی)

نوع آزمون
جامع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111407
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

زیست شناسی

نوع آزمون
جامع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111406
دوم دبیرستان

دین و زندگی

نوع آزمون
جامع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111404
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
جامع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111403
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

ریاضی

نوع آزمون
جامع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111402
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

ریاضی

نوع آزمون
جامع

سال دوم و سال سوم (فصل های 1 تا 4)

کد: 97090111
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

هندسه 1 و 2

کد: 97090110
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

دوم دبیرستان

کد: 97090108
دوم دبیرستان

عربی (عمومی)

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فیزیک 2 و فیزیک 3(فصل 1)

کد: 97090107
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

فیزیک

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فیزیک 2 و فیزیک 3(فصل 1)

کد: 97090106
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

فیزیک

نوع آزمون
طبقه بندی شده

حسابان

کد: 97090105
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

ریاضی 2 و 3

کد: 97090104
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

ریاضی

نوع آزمون
جامع

شیمی 2 و شیمی 3

کد: 97090101
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

شیمی

نوع آزمون
جامع

زیست شناسی (دوم و سوم دبیرستان)

کد: 97082507
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام سوم ریاضی دوم دبیرستان

کد: 97082504
دوم دبیرستان

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام سوم هندسه1 دوم

کد: 97082502
دوم دبیرستان

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده