آزمون های آنلاین دوم دبیرستان

پایه
درس
نوع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111411
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

هندسه

نوع آزمون
جامع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111410
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

فیزیک

نوع آزمون
جامع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111409
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

فیزیک

نوع آزمون
جامع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111408
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

عربی

نوع آزمون
جامع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111407
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

زیست شناسی

نوع آزمون
جامع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111403
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

ریاضی

نوع آزمون
جامع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111402
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

ریاضی

نوع آزمون
جامع

سال دوم و سال سوم (فصل های 1 تا 4)

کد: 97090111
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

هندسه 1 و 2

کد: 97090110
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

دوم دبیرستان

کد: 97090108
دوم دبیرستان

عربی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

حسابان

کد: 97090105
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

ریاضی 2 و 3

کد: 97090104
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

ریاضی

نوع آزمون
جامع

زیست شناسی (دوم و سوم دبیرستان)

کد: 97082507
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام سوم ریاضی دوم دبیرستان

کد: 97082504
دوم دبیرستان

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام سوم هندسه1 دوم

کد: 97082502
دوم دبیرستان

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس شش -هفت- هشت

کد: 97082501
دوم دبیرستان

عربی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

عربی دوم دبیرستان آزمون ۲

کد: 97080406
دوم دبیرستان

عربی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام دوم عمومی

کد: 97072704
دوم دبیرستان

عربی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل پنجم، ششم و هفتم - دوم دبیرستان

کد: 97071405
دوم دبیرستان

ریاضی

نوع آزمون
جامع

آزمون شماره1 هندسه دوم دبیرستان

کد: 97071403
دوم دبیرستان

هندسه

نوع آزمون
برگزیده