آزمون های آنلاین سوم دبیرستان

پایه
درس
نوع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111411
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

هندسه

نوع آزمون
جامع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111410
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

فیزیک

نوع آزمون
جامع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111409
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

فیزیک

نوع آزمون
جامع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111408
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

عربی

نوع آزمون
جامع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111407
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

زیست شناسی

نوع آزمون
جامع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111403
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

ریاضی

نوع آزمون
جامع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111402
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

ریاضی

نوع آزمون
جامع

سال دوم و سال سوم (فصل های 1 تا 4)

کد: 97090111
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

هندسه 1 و 2

کد: 97090110
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

حسابان

کد: 97090105
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

ریاضی 2 و 3

کد: 97090104
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

ریاضی

نوع آزمون
جامع

زیست شناسی (دوم و سوم دبیرستان)

کد: 97082507
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام سوم - سوم دبیرستان

کد: 97082506
سوم دبیرستان

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام سوم- حسابان

کد: 97082505
سوم دبیرستان

حسابان

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام سوم هندسه2 سوم

کد: 97082503
یازدهم متوسطه, سوم دبیرستان

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام دوم - تابع

کد: 97080410
سوم دبیرستان

حسابان

نوع آزمون
طبقه بندی شده

حد و پیوستگی

کد: 97080408
سوم دبیرستان

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل چهارم

کد: 97080405
سوم دبیرستان

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 4

کد: 97080404
سوم دبیرستان

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام دوم

کد: 97072705
سوم دبیرستان

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده