آزمون های آنلاین پیش دانشگاهی

پایه
درس
نوع

جمع بندی

کد: 19021110954
پیش دانشگاهی

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

جمع بندی سه پایه

کد: 19021110952
پیش دانشگاهی

فیزیک

نوع آزمون
جامع

انتگرال (مرحله دوم)

کد: 19021110947
پیش دانشگاهی

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

انتگرال (مرحله اول)

کد: 19021110946
پیش دانشگاهی

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

980230

کد: 441202039
پیش دانشگاهی

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111408
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

عربی (عمومی)

نوع آزمون
جامع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111405
پیش دانشگاهی

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111404
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
جامع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111403
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

ریاضی

نوع آزمون
جامع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111402
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

ریاضی

نوع آزمون
جامع

فصل 6 و 7 (سال دوم) و فصل 4 تا 6 (پیش دانشگاهی)

کد: 97081602
دوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام دوم عمومی

کد: 97080403
دوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

دین و زندگی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام دوم عمومی

کد: 97080402
پیش دانشگاهی

زبان انگلیسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام دوم عمومی

کد: 97080401
دوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام دوم عمومی

کد: 97072703
دوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

دین و زندگی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس اول - پیش دانشگاهی

کد: 97071901
پیش دانشگاهی

زبان انگلیسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی یک - زبان یازدهم - درس یک و دو

کد: 55111201
پیش دانشگاهی

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

pishdaneshgahi riyazi

کد: 7777777
پیش دانشگاهی

فیزیک

نوع آزمون
موضوعی

گام نهم (رشته تجربی و ریاضی)

کد: 971225
پیش دانشگاهی

فیزیک

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون جمع بندی (نظام قدیم)

کد: 10113
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

زیست شناسی

نوع آزمون
جمع بندی