آزمون های آنلاین کارشناسی ارشد

پایه
درس
نوع

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی - مساله و فرضیه پژوهش

کد: 3937
کارشناسی ارشد

روش تحقیق

نوع آزمون
موضوعی

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی - متغییرها و مقیاسهای اندازه گیری

کد: 3787
کارشناسی ارشد

روش تحقیق

نوع آزمون
موضوعی

زبان ارشد روانشناسی - سراسری۹1

کد: 3734
کارشناسی ارشد

زبان انگلیسی

نوع آزمون
کنکور سراسری

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی - مساله و فرضیه پژوهشی

کد: 3555
کارشناسی ارشد

روش تحقیق

نوع آزمون
موضوعی

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی - علم و روشهای علمی

کد: 3379
کارشناسی ارشد

روش تحقیق

نوع آزمون
موضوعی

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی - متغییرها و مقیاس های اندازه گیری

کد: 3097
کارشناسی ارشد

روش تحقیق

نوع آزمون
موضوعی

زبان ارشد روانشناسی - برگزیده کنکورهای سراسری ۷۵ تا ۸۳

کد: 3072
کارشناسی ارشد

زبان انگلیسی

نوع آزمون
برگزیده

زبان ارشد روانشناسی - سراسری۹۳

کد: 2914
کارشناسی ارشد

زبان انگلیسی

نوع آزمون
کنکور سراسری

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی - مساله و فرضیه پژوهش

کد: 2703
کارشناسی ارشد

روش تحقیق

نوع آزمون
موضوعی

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی - متغییرها و مقیاسهای اندازه گیری

کد: 2639
کارشناسی ارشد

روش تحقیق

نوع آزمون
موضوعی

زبان ارشد روانشناسی - سراسری۹۴

کد: 2589
کارشناسی ارشد

زبان انگلیسی

نوع آزمون
کنکور سراسری

زبان ارشد روانشناسی - برگزیده کنکورهای سراسری ۷۵ تا ۸۸

کد: 2579
کارشناسی ارشد

زبان انگلیسی

نوع آزمون
برگزیده

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی - متغییرها و مقیاسهای اندازه گیری

کد: 2575
کارشناسی ارشد

روش تحقیق

نوع آزمون
موضوعی

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی - متغییرها و مقیاسهای اندازه گیری

کد: 2471
کارشناسی ارشد

روش تحقیق

نوع آزمون
موضوعی

زبان ارشد روانشناسی - برگزیده کنکورهای سراسری ۸۵و۸۶

کد: 2367
کارشناسی ارشد

زبان انگلیسی

نوع آزمون
برگزیده

زبان ارشد روانشناسی - سراسری ۸۷

کد: 2237
کارشناسی ارشد

زبان انگلیسی

نوع آزمون
کنکور سراسری

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی - علم و روشهای علمی

کد: 1909
کارشناسی ارشد

روش تحقیق

نوع آزمون
موضوعی

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی - مساله و فرضیه پژوهش

کد: 1826
کارشناسی ارشد

روش تحقیق

نوع آزمون
موضوعی

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی - علم و روشهای علمی

کد: 1746
کارشناسی ارشد

روش تحقیق

نوع آزمون
موضوعی

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی - مساله و فرضیه پژوهش

کد: 1639
کارشناسی ارشد

روش تحقیق

نوع آزمون
موضوعی