آزمون های آنلاین فیزیک

پایه
درس
نوع

جمع بندی سه پایه

کد: 19021110952
پیش دانشگاهی

فیزیک

نوع آزمون
جمع بندی

آزمون جمع بندی

کد: 10059
یازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
جمع بندی

آزمون جمع بندی

کد: 10058
یازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
جمع بندی

آزمون جمع بندی

کد: 10048
یازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
جمع بندی

آزمون جمع بندی

کد: 10046
یازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
جمع بندی

آزمون جمع بندی

کد: 10045
یازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
جمع بندی

آزمون جمع بندی

کد: 10044
دهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
جمع بندی

آزمون جمع بندی

کد: 10043
دهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
جمع بندی

آزمون جمع بندی

کد: 10042
دهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
جمع بندی

آزمون جمع بندی

کد: 10041
دهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
جمع بندی

سراسری 94 ریاضی

کد: 2372
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

فیزیک

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری تجربی 95

کد: 1346
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

فیزیک

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 94 تجربی

کد: 1286
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

فیزیک

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 96 تجربی

کد: 1053
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

فیزیک

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 96 ریاضی

کد: 1007
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

فیزیک

نوع آزمون
کنکور سراسری