آزمون های آنلاین فیزیک

پایه
درس
نوع

فیزیک

کد: 19021111209
یازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
جامع

فیزیک3فصل2

کد: 19021111190
دوازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فیزیک3 فصل1

کد: 19021111189
دوازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
جامع

حرکت شناسی

کد: 19021111157
دوازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
موضوعی

مهدی

کد: 19021111109
یازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
جامع

فصل اول

کد: 19021111090
دهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
سفارشی داوطلب

فیزیک1

کد: 19021111084
دوازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
موضوعی

جمع بندی سه پایه

کد: 19021110952
پیش دانشگاهی

فیزیک

نوع آزمون
جامع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111410
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

فیزیک

نوع آزمون
جامع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111409
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

فیزیک

نوع آزمون
جامع

فیزیک اتمی

کد: 44124502
دوازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
موضوعی

فیزیک اتمی (فصل 4 تجربی، فصل 5 ریاضی)

کد: 44124501
دوازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
موضوعی

دوم و سوم

کد: 44121111
دوم دبیرستان

فیزیک

نوع آزمون
موضوعی

فیزیک هسته ای

کد: 44120602
دوازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
موضوعی

فیزیک هسته ای

کد: 44120601
دوازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
موضوعی

بر همکنش موجها

کد: 44120404
دوازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
موضوعی

برهمکنش موج ها

کد: 44120403
دوازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
موضوعی

برهمکنش موج ها

کد: 44120402
دوازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
موضوعی

برهمکنش موج

کد: 44120401
دوازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
موضوعی

برهمکنش های موج

کد: 44120309
دوازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
موضوعی