آزمون های آنلاین اقتصاد

پایه
درس
نوع

آزمون 20

کد: 9432
دهم متوسطه

اقتصاد

نوع آزمون
جامع

آزمون 19

کد: 9431
دهم متوسطه

اقتصاد

نوع آزمون
جامع

آزمون 18

کد: 9354
دهم متوسطه

اقتصاد

نوع آزمون
جامع

آزمون 17

کد: 9353
دهم متوسطه

اقتصاد

نوع آزمون
جامع

آزمون16

کد: 9351
دهم متوسطه

اقتصاد

نوع آزمون
جامع

آزمون 15

کد: 9350
دهم متوسطه

اقتصاد

نوع آزمون
جامع

گام هشتم، آزمون 14

کد: 9274
دهم متوسطه

اقتصاد

نوع آزمون
جامع

گام هفتم، آزمون 12

کد: 9213
دهم متوسطه

اقتصاد

نوع آزمون
جامع

گام هفتم، آزمون 13

کد: 9212
دهم متوسطه

اقتصاد

نوع آزمون
برگزیده

آزمون 11

کد: 9148
دهم متوسطه

اقتصاد

نوع آزمون
جامع

گام ششم، آزمون 10

کد: 9083
دهم متوسطه

اقتصاد

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام پنجم، آزمون 9

کد: 9082
دهم متوسطه

اقتصاد

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام پنجم، آزمون 8

کد: 9034
دهم متوسطه

اقتصاد

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام چهارم، آزمون 7

کد: 9033
دهم متوسطه

اقتصاد

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام سوم، آزمون 6

کد: 8977
دهم متوسطه

اقتصاد

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام سوم، آزمون5

کد: 8976
دهم متوسطه

اقتصاد

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام سوم آزمون4

کد: 8926
دهم متوسطه

اقتصاد

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام دوم

کد: 8925
دهم متوسطه

اقتصاد

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام دوم آزمون 2

کد: 8875
دهم متوسطه

اقتصاد

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام اول آزمون 1

کد: 8874
دهم متوسطه

اقتصاد

نوع آزمون
طبقه بندی شده