آزمون های آنلاین روانشناسی

پایه
درس
نوع

آزمون 20

کد: 97061038
یازدهم متوسطه

روانشناسی

نوع آزمون
جامع

آزمون 19

کد: 9434
یازدهم متوسطه

روانشناسی

نوع آزمون
جامع

آزمون 18

کد: 9433
یازدهم متوسطه

روانشناسی

نوع آزمون
جامع

گام نهم آزمون 17

کد: 9331
یازدهم متوسطه

روانشناسی

نوع آزمون
جامع

گام نهم آزمون 16

کد: 9260
یازدهم متوسطه

روانشناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام هشتم، آزمون 15

کد: 9259
یازدهم متوسطه

روانشناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام هشتم، آزمون 14

کد: 9189
یازدهم متوسطه

روانشناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام هفتم، آزمون 13

کد: 9188
یازدهم متوسطه

روانشناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام هفتم، آزمون 12

کد: 9138
یازدهم متوسطه

روانشناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام ششم، آزمون 11

کد: 9137
یازدهم متوسطه

روانشناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام ششم، آزمون 10

کد: 9081
یازدهم متوسطه

روانشناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام پنجم، آزمون 9

کد: 9080
یازدهم متوسطه

روانشناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام پنجم، آزمون 8

کد: 9030
یازدهم متوسطه

روانشناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام چهارم، آزمون 7

کد: 9029
یازدهم متوسطه

روانشناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام چهارم آزمون 6

کد: 9027
یازدهم متوسطه

روانشناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام سوم، آزمون 5

کد: 8970
یازدهم متوسطه

روانشناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام سوم، آزمون 4

کد: 8928
یازدهم متوسطه

روانشناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام دوم، آزمون 3

کد: 8927
یازدهم متوسطه

روانشناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام دوم آزمون 2

کد: 8878
یازدهم متوسطه

روانشناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام اول آزمون 1

کد: 8877
یازدهم متوسطه

روانشناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده