آزمون های آنلاین فلسفه

پایه
درس
نوع

آزمون 20

کد: 97061036
یازدهم متوسطه

فلسفه

نوع آزمون
جامع

آزمون 19

کد: 97061035
یازدهم متوسطه

فلسفه

نوع آزمون
جامع

آزمون 18

کد: 9339
یازدهم متوسطه

فلسفه

نوع آزمون
جامع

آزمون 17

کد: 9338
یازدهم متوسطه

فلسفه

نوع آزمون
جامع

آزمون 16

کد: 9337
یازدهم متوسطه

فلسفه

نوع آزمون
جامع

گام هشتم، آزمون 14

کد: 9273
یازدهم متوسطه

فلسفه

نوع آزمون
جامع

گام هشتم، آزمون 15

کد: 9271
یازدهم متوسطه

فلسفه

نوع آزمون
برگزیده

آزمون 12

کد: 9211
یازدهم متوسطه

فلسفه

نوع آزمون
جامع

آزمون 13

کد: 9210
یازدهم متوسطه

فلسفه

نوع آزمون
جامع

آزمون 11

کد: 9149
یازدهم متوسطه

فلسفه

نوع آزمون
جامع

گام ششم، آزمون 10

کد: 9085
یازدهم متوسطه

فلسفه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام پنجم، آزمون 9

کد: 9084
یازدهم متوسطه

فلسفه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام پنجم، آزمون 8

کد: 9036
یازدهم متوسطه

فلسفه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام چهارم، آزمون 7

کد: 9035
یازدهم متوسطه

فلسفه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام سوم، آزمون 6

کد: 8975
دهم متوسطه

فلسفه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام سوم، آزمون 5

کد: 8974
دهم متوسطه

فلسفه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام سوم آزمون 4

کد: 8922
دهم متوسطه

فلسفه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام دوم آزمون 3

کد: 8921
دهم متوسطه

فلسفه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام دوم آزمون 2

کد: 8880
دهم متوسطه

فلسفه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام اول آزمون 1

کد: 8879
دهم متوسطه

فلسفه

نوع آزمون
طبقه بندی شده