آزمون های آنلاین زیست شناسی

پایه
درس
نوع

جامع فصل اول زیست دوازدهم

کد: 19021111146
دوازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
جامع

زیست شناسی

کد: 19021111137
دهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
موضوعی

فصل اول زیست یازدهم

کد: 19021111126
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
موضوعی

گفتار یک زیست دوازدهم

کد: 19021111124
دوازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
موضوعی

فصل اول دوازدهم

کد: 19021111123
دوازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل اول زیست 11

کد: 19021111122
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
موضوعی

فصل اول زیست۲

کد: 19021111117
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون زیست شناسی

کد: 19021111112
دوازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
سفارشی داوطلب

EGFG

کد: 19021111081
دهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
جامع

تابستان 98

کد: 19021111080
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
موضوعی

مستمر 4 فصل 2

کد: 2201110822
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

زیست یازدهم فصل 5 گفتار 1

کد: 221105011
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111407
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

زیست شناسی

نوع آزمون
جامع

سال دوم و سال سوم (فصل های 1 تا 4)

کد: 97090111
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

زیست شناسی (دوم و سوم دبیرستان)

کد: 97082507
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 4

کد: 97080404
سوم دبیرستان

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل دوم و سوم

کد: 97071903
سوم دبیرستان

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل اول - زیست 2

کد: 97071402
سوم دبیرستان

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

شماره3

کد: 22220023
دوازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع فصل اول و دوم - دوازدهم

کد: 22120013
دوازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
موضوعی