آزمون های آنلاین زیست شناسی

پایه
درس
نوع

11

کد: 19021111215
دهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

زیست11 فصل2

کد: 19021111205
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

زیست 11 فصل 3

کد: 19021111204
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

chapter3

کد: 19021111202
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
جامع

chapter4zist11

کد: 19021111201
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
جامع

زیست11 آذر

کد: 19021111200
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
جامع

زیست12

کد: 19021111192
دوازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
جامع

زیست1

کد: 19021111191
دهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
موضوعی

زیست 11

کد: 19021111178
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گفتار یک فصل دوم پایه دوازدهم

کد: 19021111152
دوازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
موضوعی

جامع فصل اول زیست دوازدهم

کد: 19021111146
دوازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
جامع

زیست شناسی

کد: 19021111137
دهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
موضوعی

فصل اول زیست یازدهم

کد: 19021111126
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
موضوعی

گفتار یک زیست دوازدهم

کد: 19021111124
دوازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
موضوعی

فصل اول دوازدهم

کد: 19021111123
دوازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل اول زیست 11

کد: 19021111122
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
موضوعی

فصل اول زیست۲

کد: 19021111117
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون زیست شناسی

کد: 19021111112
دوازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
سفارشی داوطلب

EGFG

کد: 19021111081
دهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
جامع

تابستان 98

کد: 19021111080
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
موضوعی