آزمون های آنلاین زیست شناسی

پایه
درس
نوع

مستمر 4 فصل 2

کد: 2201110822
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

زیست یازدهم فصل 5 گفتار 1

کد: 221105011
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111407
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

زیست شناسی

نوع آزمون
جامع

سال دوم و سال سوم (فصل های 1 تا 4)

کد: 97090111
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

زیست شناسی (دوم و سوم دبیرستان)

کد: 97082507
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 4

کد: 97080404
سوم دبیرستان

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل دوم و سوم

کد: 97071903
سوم دبیرستان

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل اول - زیست 2

کد: 97071402
سوم دبیرستان

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

شماره3

کد: 22220023
دوازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع فصل اول و دوم - دوازدهم

کد: 22120013
دوازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
موضوعی

زیست دوازدهم - DNA

کد: 22120012
دوازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
موضوعی

فصل 1 تا 4 زیست یازدهم

کد: 22111234
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 2 فصل 9 گفتار 2

کد: 22110902
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 1 فصل 9 گفتار 1

کد: 22110901
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 3 فصل 8 گفتار 3

کد: 22110803
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 2 فصل 8 گفتار 2

کد: 22110802
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 1 فصل 8 ترکیبی گفتار 1 و 2

کد: 22110801
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمیرینی 1 زیست 11 فصل 7 گفتار3و4

کد: 22110734
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 1 جامع فصل 7

کد: 22110704
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 3 فصل 7 ترکیبی گفتار 3 و 4

کد: 22110703
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده