آزمون های آنلاین تاریخ

پایه
درس
نوع

سراسری 95 انسانی

کد: 1032
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

تاریخ

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 96 انسانی

کد: 233
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

تاریخ

نوع آزمون
کنکور سراسری