آزمون های آنلاین ریاضی

پایه
درس
نوع

ریاضی تابع

کد: 19021111213
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

ریاضی11 1

کد: 19021111212
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

تستی

کد: 19021111194
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

ریاضی دهم

کد: 19021111187
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
جامع

ریاضی ۱۲ جامع

کد: 19021111180
دوازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
جامع

ریاضی دوازدهم ۱

کد: 19021111179
دوازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

فصل اول ۱۱

کد: 19021111165
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

آزمون تعیین سطح

کد: 19021111158
هفتم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

ریاضی یازدهم تجربی

کد: 19021111156
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

مفهوم تابع و تابع قدرمطلق

کد: 19021111148
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
سفارشی داوطلب

فصل اول

کد: 19021111145
دوازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

ریاضی 1

کد: 19021111125
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

توان

کد: 19021111096
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
جامع

ریاضی یازدهم

کد: 19021111095
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

ریاضی دهم

کد: 19021111093
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

شماره 1

کد: 19021111078
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

دنباله هندسی

کد: 19021111056
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
سفارشی داوطلب

معادلات گنگ و گویا

کد: 19021111053
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
سفارشی داوطلب

مبحث توان

کد: 19021111048
نهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
سفارشی داوطلب

فصل اول (درس 3)

کد: 19021111047
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
سفارشی داوطلب