آزمون های آنلاین ریاضی

پایه
درس
نوع

مفهوم تابع و تابع قدرمطلق

کد: 19021111148
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
سفارشی داوطلب

فصل اول

کد: 19021111145
دوازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

ریاضی 1

کد: 19021111125
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

توان

کد: 19021111096
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
جامع

ریاضی یازدهم

کد: 19021111095
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

ریاضی دهم

کد: 19021111093
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

شماره 1

کد: 19021111078
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

دنباله هندسی

کد: 19021111056
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
سفارشی داوطلب

معادلات گنگ و گویا

کد: 19021111053
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
سفارشی داوطلب

مبحث توان

کد: 19021111048
نهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
سفارشی داوطلب

فصل اول (درس 3)

کد: 19021111047
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
سفارشی داوطلب

فصل 1 درس 1 و 2

کد: 19021111046
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
سفارشی داوطلب

معادله درجه 2 و تابع درجه 2

کد: 19021111029
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
سفارشی داوطلب

انتگرال (مرحله دوم)

کد: 19021110947
پیش دانشگاهی

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

انتگرال (مرحله اول)

کد: 19021110946
پیش دانشگاهی

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

تمرینی2درس سوم فصل دوم

کد: 3311020302
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی1 درس سوم فصل دوم

کد: 3311020301
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی2 درس دوم فصل دوم

کد: 3311020202
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی1 درس دوم فصل دوم

کد: 3311020201
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی2 درس اول فصل دوم

کد: 3311020102
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده