آزمون های آنلاین ریاضی

پایه
درس
نوع

معادلع درجه 2 و تابع درجه 2

کد: 19021111029
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
سفارشی داوطلب

انتگرال (مرحله دوم)

کد: 19021110947
پیش دانشگاهی

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

انتگرال (مرحله اول)

کد: 19021110946
پیش دانشگاهی

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

تمرینی2درس سوم فصل دوم

کد: 3311020302
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی1 درس سوم فصل دوم

کد: 3311020301
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی2 درس دوم فصل دوم

کد: 3311020202
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی1 درس دوم فصل دوم

کد: 3311020201
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی2 درس اول فصل دوم

کد: 3311020102
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی1 درس اول فصل دوم

کد: 3311020101
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 2 درس سوم فصل اول

کد: 3311010302
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 1 درس سوم فصل اول

کد: 3311010301
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی2 درس دوم فصل اول

کد: 3311010202
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 1 درس دوم فصل اول

کد: 3311010201
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی2 درس اول فصل اول

کد: 3311010102
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی1درس اول فصل اول

کد: 3311010101
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

ریاضی دهم فصل های اول تا سوم

کد: 2147483947
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

ریاضی دهم فصل اول تا سوم

کد: 2147483892
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

ریاضی دهم فصل 1 تا 4

کد: 2147483847
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

ریاضی دهم فصل های اول تا سوم

کد: 2147483846
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111403
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

ریاضی

نوع آزمون
جامع