آزمون های آنلاین علوم اجتماعی و جامعه شناسی

پایه
درس
نوع

آزمون 20

کد: 9430
دهم متوسطه

علوم اجتماعی و جامعه شناسی

نوع آزمون
جامع

آزمون 19

کد: 9429
دهم متوسطه

علوم اجتماعی و جامعه شناسی

نوع آزمون
جامع

آزمون 20

کد: 9428
یازدهم متوسطه

علوم اجتماعی و جامعه شناسی

نوع آزمون
جامع

آزمون 19

کد: 9427
یازدهم متوسطه

علوم اجتماعی و جامعه شناسی

نوع آزمون
جامع

آزمون 18

کد: 9426
یازدهم متوسطه

علوم اجتماعی و جامعه شناسی

نوع آزمون
جامع

آزمون 17

کد: 9425
یازدهم متوسطه

علوم اجتماعی و جامعه شناسی

نوع آزمون
جامع

آزمون 16

کد: 9349
یازدهم متوسطه

علوم اجتماعی و جامعه شناسی

نوع آزمون
جامع

آزمون 15

کد: 9348
یازدهم متوسطه

علوم اجتماعی و جامعه شناسی

نوع آزمون
جامع

آزمون 14

کد: 9346
یازدهم متوسطه

علوم اجتماعی و جامعه شناسی

نوع آزمون
جامع

آزمون13

کد: 9345
یازدهم متوسطه

علوم اجتماعی و جامعه شناسی

نوع آزمون
جامع

آزمون 18

کد: 9344
دهم متوسطه

علوم اجتماعی و جامعه شناسی

نوع آزمون
جامع

آزمون 17

کد: 9342
دهم متوسطه

علوم اجتماعی و جامعه شناسی

نوع آزمون
جامع

آزمون 16

کد: 9340
دهم متوسطه

علوم اجتماعی و جامعه شناسی

نوع آزمون
جامع

گام هشتم، آزمون 12

کد: 9312
یازدهم متوسطه

علوم اجتماعی و جامعه شناسی

نوع آزمون
برگزیده

گام هشتم، آزمون 11

کد: 9311
یازدهم متوسطه

علوم اجتماعی و جامعه شناسی

نوع آزمون
جامع

گام هشتم، آزمون 15

کد: 9305
دهم متوسطه

علوم اجتماعی و جامعه شناسی

نوع آزمون
جامع

گام هشتم، آزمون 14

کد: 9275
دهم متوسطه

علوم اجتماعی و جامعه شناسی

نوع آزمون
جامع

گام هفتم، آزمون 13

کد: 9215
دهم متوسطه

علوم اجتماعی و جامعه شناسی

نوع آزمون
جامع

گام هفتم، آزمون 12

کد: 9214
دهم متوسطه

علوم اجتماعی و جامعه شناسی

نوع آزمون
جامع

گام هشتم، آزمون 10

کد: 9191
یازدهم متوسطه

علوم اجتماعی و جامعه شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده