آزمون های آنلاین ریاضی عمومی یک

پایه
درس
نوع

سنجش ریاضی یک

کد: 3763
کارشناسی پیوسته

ریاضی عمومی یک

نوع آزمون
مستمر

انتگرال گیری ( معین و نامعین)

کد: 3252
کارشناسی پیوسته

ریاضی عمومی یک

نوع آزمون
مستمر

سری های نامتناهی

کد: 3189
کارشناسی پیوسته

ریاضی عمومی یک

نوع آزمون
مستمر

انتگرال نامعین - مقدماتی

کد: 3159
کارشناسی پیوسته

ریاضی عمومی یک

نوع آزمون
مستمر

مقدمات انتگرال نامعین

کد: 2926
کارشناسی پیوسته

ریاضی عمومی یک

نوع آزمون
مستمر

روشهای انتگرال گیری

کد: 2387
کارشناسی پیوسته

ریاضی عمومی یک

نوع آزمون
مستمر

سنجش ریاضی یک

کد: 2380
کارشناسی پیوسته

ریاضی عمومی یک

نوع آزمون
مستمر

مشتق (مقدمات)

کد: 2342
کارشناسی پیوسته

ریاضی عمومی یک

نوع آزمون
مستمر

جمع بندی - سنجش ریاضی عمومی یک

کد: 2107
کارشناسی پیوسته

ریاضی عمومی یک

نوع آزمون
مستمر

سنجش ریاضی یک

کد: 1944
کارشناسی پیوسته

ریاضی عمومی یک

نوع آزمون
مستمر

سنجش ریاضی یک

کد: 1899
کارشناسی پیوسته

ریاضی عمومی یک

نوع آزمون
مستمر

مشتق ضمنی و آزمون های مشتق

کد: 1398
کارشناسی پیوسته

ریاضی عمومی یک

نوع آزمون
مستمر

سنجش ریاضی یک

کد: 1122
کارشناسی پیوسته

ریاضی عمومی یک

نوع آزمون
مستمر

جمع بندی - سنجش ریاضی عمومی یک

کد: 909
کارشناسی پیوسته

ریاضی عمومی یک

نوع آزمون
مستمر

میان ترم ریاضی یک

کد: 905
کارشناسی پیوسته

ریاضی عمومی یک

نوع آزمون
مستمر

روش های انتگرال گیری

کد: 719
کارشناسی پیوسته

ریاضی عمومی یک

نوع آزمون
مستمر

سنجش ریاضی یک

کد: 500
کارشناسی پیوسته

ریاضی عمومی یک

نوع آزمون
مستمر

کاربرد مشتق

کد: 259
کارشناسی پیوسته

ریاضی عمومی یک

نوع آزمون
مستمر