آزمون های آنلاین

پایه
درس
نوع

ریاضی دوازدهم ۱

کد: 19021111179
دوازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

زیست 11

کد: 19021111178
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

ادبیات (دماوندیه)

کد: 19021111176
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
موضوعی

ادبیات (طوطی و بقال)

کد: 19021111175
دهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
موضوعی

ادبیات دهم گرد آفرید

کد: 19021111174
دهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
موضوعی

12

کد: 19021111173
دوازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

11grade

کد: 19021111170
یازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

عربی دوازدهم درس دوم

کد: 19021111169
دوازدهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
سفارشی داوطلب

English

کد: 19021111167
دهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل اول ۱۱

کد: 19021111165
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

121

کد: 19021111164
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

شیمی 1

کد: 19021111159
دهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون تعیین سطح

کد: 19021111158
هفتم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

حرکت شناسی

کد: 19021111157
دوازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
موضوعی

ریاضی یازدهم تجربی

کد: 19021111156
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

گفتار یک فصل دوم پایه دوازدهم

کد: 19021111152
دوازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
موضوعی

حد

کد: 19021111151
کارشناسی

ریاضی عمومی یک

نوع آزمون
موضوعی

مفهوم تابع و تابع قدرمطلق

کد: 19021111148
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
سفارشی داوطلب

جامع فصل اول زیست دوازدهم

کد: 19021111146
دوازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
جامع

فصل اول

کد: 19021111145
دوازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی