آزمون های آنلاین هندسه

پایه
درس
نوع

مستمر8 فصل2 (درس 3 و 4)

کد: 1902100920
دهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

مستمر 4(فصل 2 - درس 1 و 2)

کد: 1902100822
دهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

هندسه فصل 2

کد: 99130001
دوازدهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

هندسه فصل 1

کد: 99130000
دوازدهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

هندسه (فصل اول)

کد: 99120000
دوازدهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111411
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

هندسه

نوع آزمون
جامع

هندسه 1 و 2

کد: 97090110
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام سوم هندسه2 سوم

کد: 97082503
یازدهم متوسطه, سوم دبیرستان

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام سوم هندسه1 دوم

کد: 97082502
دوم دبیرستان

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل چهارم

کد: 97080405
سوم دبیرستان

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل سوم - سوم دبیرستان

کد: 97071905
سوم دبیرستان

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون شماره1 هندسه دوم دبیرستان

کد: 97071403
دوم دبیرستان

هندسه

نوع آزمون
برگزیده

آزمون 20 هندسه 1

کد: 97070003
دهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
جامع

آزمون19 هندسه 1

کد: 97070002
دهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
جامع

آزمون 18 هندسه 1

کد: 97070001
دهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
جامع

آزمون شماره2 هندسه دوم دبیرستان

کد: 97061145
دوم دبیرستان

هندسه

نوع آزمون
برگزیده

آزمون17 هندسه 1

کد: 97061072
دهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
جامع

آزمون شماره 20 هندسه 2

کد: 97061071
یازدهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
جامع

آزمون شماره19 هندسه 2

کد: 97061070
یازدهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
جامع

آزمون شماره18 هندسه 2

کد: 97061069
یازدهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
جامع